تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1402-12-18
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1403-01-01
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1404-12-27
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1404-12-27
 

حمایت کنندگان